bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.01.2018 07:50 z powodu:

archiwum

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie w związku z realizacją projektu systemowego zaprasza do współpracy PSYCHOLOGA

Nie podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Warunki współpracy: umowa cywilno-prawna

Termin realizacji: od 08 maja 2013 r. do 29 maja 2013 r.
Liczba godzin: 45 h dydaktycznych – 6 dni roboczych, tj.:
- 3 dni x 8 h dydaktycznych (w godz. 10.30 – 17.45),
- 3 dni x 7 h dydaktycznych (w godz. 10.30 – 17.00)

Zakres obowiązków:
1. Prowadzenie warsztatów z zakresu aktywizacji społecznej uczestników projektu, mających na celu rozwijanie kompetencji i umiejętności interpersonalnych. Warsztaty obejmować będą: podstawy skutecznej komunikacji oraz asertywne sposoby budowania własnego wizerunku.
2. Prowadzenie dokumentacji przebiegu warsztatów: tj. dziennik zajęć zawierający: listę obecności, tematykę zajęć, raporty i ankiety ewaluacyjne (oczekiwana ewaluacja przed rozpoczęciem warsztatów z zakresu poruszanych zagadnień oraz po zakończeniu warsztatów), monitoring i ewaluacja postępu uczestników, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, program zajęć edukacyjnych. Sporządzenie raportu końcowego ze zrealizowanych warsztatów, ze wskazaniem osiągnięcia celu projektu tj. zwiększenie umiejętności interpersonalnych.
3. Opracowanie materiałów dydaktycznych w formie papierowej dla uczestników warsztatów z przeprowadzanych bloków tematycznych oraz realizatora projektu.
Prowadzona dokumentacja powinna zawierać logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej z odwołaniem do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informację o współfinansowaniu tj. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wytycznymi oznaczania projektów w ramach PO KL).

Grupa docelowa: warsztaty grupowe skierowane do 12 uczestników projektu systemowego „WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową” – osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo z terenu Gminy Żarów

Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe psychologiczne,
- doświadczenie zawodowe min. 3 – letnie w pracy na stanowisku psychologa
- doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu aktywizacji społecznej w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Wymagane dokumenty:
- CV
- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane kwalifikacje
- przedłożenie w składanej ofercie programu zajęć, określającego szczegółowy zakres tematyczny, wstępny harmonogram zajęć określający dni i godziny realizacji
- oferta cenowa (zał. nr 1)

Kryteria wyboru oferty:
-cena, kwalifikacje oraz doświadczenie

Dokumenty należy składać w formie pisemnej (osobiście lub pocztą) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE” w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Armii Krajowej 54, 58 -130 Żarów, pokój nr 3 do dnia 24 kwietnia 2013 r. do godz. 15.30 (w przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu do OPS). Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 , poz. 926).”

Załącznik nr 1

OFERTA CENOWA
Psycholog

1. Wykonawca:
Imię i nazwisko …....................................................................................................
Adres zamieszkania …............................................................................................
Numer telefonu …....................................................................................................
Pesel …......................................................................................................................
NIP ….........................................................................................................................
Nr rachunku bankowego …...................................................................................

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:
Cena brutto: ….....................zł. za jedną godzinę dydaktyczną zajęć


….............................., dnia ….........................

…..............................................
podpis osoby upoważnionej

Ogłoszenia:

  1. Wyniki zaproszenia (01.05.2013 10:38)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 17.04.2013 11:14
Dokument oglądany razy: 996
Nie podlega Ustawie