bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie usługi polegającej na opróżnianiu koszy ulicznych w mieście Żarów. Zamawiający na podstawie art. 15a. ustawy o spółdzielniach socjalnych zastrzega, iż o udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty wykonanie usługi polegającej na opróżnianiu koszy ulicznych w mieście Żarów. Zamawiający na podstawie art. 15 a ustawy o spółdzielniach socjalnych zastrzega, iż o udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
- wykonanie usługi polegającej na opróżnianiu koszy ulicznych w mieście Żarów.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) usuwanie i unieszkodliwianie zgodnie z przepisami odpadów komunalnych stałych zgromadzonych w koszach ulicznych zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku „Wykaz koszy ulicznych” oraz w miarę potrzeb na polecenie Zamawiającego,
b) sprzątanie miejsc wokół koszy ulicznych po dokonaniu ich opróżnienia i wywozu,
c) utrzymywanie we właściwym stanie technicznym i sanitarnym koszy ulicznych,
d) przynajmniej raz w roku mycie i dezynfekcja koszy ulicznych,
e) obowiązkowo raz w roku malowanie koszy ulicznych, a dodatkowo malowanie na wskazanie Zamawiającego.

3. Termin realizacji zamówienia: 02.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena netto za jednokrotne opróżnienie kosza ulicznego.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:
a/Do oferty należy dołączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem Wpisu Spółdzielni Socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego
b/ ofertę proszę złożyć do dnia 12 grudnia 2019r do godz. 15.30 do Urzędu Miejskiego w Żarowie na Biuro Obsługi Klienta, przesłać przesłać pocztą na adres Zamawiającego (data wpływu do Zamawiającego do 12 grudnia 2019r. do godz. 14.00) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres m.dzialowski@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpisy osoby składającej ofertę (data wpływu do Urzędu do 12 grudnia 2019r. do godz. 14.00)

6. Osoby do kontaktu: Michał Działowski – inspektor ds. gospodarki komunalnej tel. 74 8580 591 wew. 351.

7. Zamawiający może odwołać postępowanie bez podania przyczyny.

8. W załączeniu druk oferty oraz wykaz koszu ulicznych na terenie miasta Żarów.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 09.12.2019 11:48
Dokument oglądany razy: 87
Nie podlega Ustawie