bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.01.2018 07:50 z powodu:

archiwum

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza rokowania dotyczące sprzedaży NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W KRUKOWIE

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

Numer działki – 15/1
Powierzchnia – 2100 m/kw
Numer KW – SW1S/00019491/0
Forma oddania – sprzedaż na własność
Cena wyjściowa/minimalna – 19000PLN
Wysokość zaliczki – 1900PLN
Godz. rozpoczęcia – 9:00

 1. Rokowania odbędą się 13 maja 2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19, II piętro.
  Przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości odbyły się 08.03.2012, 02.07.2012 jednak nie wyłoniły one nabywcy.
 2. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65109023690000000602019458 najpóźniej do dnia 09 maja 2013 r. do godz. 15 00 zaliczki w gotówce w wysokości 10% ceny wyjściowej.
 3. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania, zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni od dnia zakończenia rokowań.
 4. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania – działka 15/1 Kruków ” w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, najpóźniej do dnia 09 maja 2013 r. do godz. 15:00.
  Oferty powinny zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty
  5. dowód wpłacenia zaliczki w osobnej kopercie dołączonej na zewnątrz do oferty z napisem “zaliczka”.
 5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań może zostać rozłożona na raty i spłacana po zawarciu aktu notarialnego lub wpłacona w gotówce przed zawarciem umowy notarialnej.
 6. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał rokowania, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi.
 7. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 8. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 9. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% zaoferowanej ceny przed zawarciem aktu notarialnego, kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia oraz kosztów notarialnych.
 10. Ogłoszenie o rokowaniach umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
 11. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości, tel. 74/8580-591 wew. 339 i 301 pokój nr 21 w terminie do 09.05.2013r.
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 03.04.2013 15:10
Dokument oglądany razy: 1078
Podlega Ustawie