bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Pełnienie nadzoru inwestorskiego z przekazaniem do użytkowania

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego z przekazaniem do użytkowania dla zadań pod nazwą:

1. Zadanie 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap II.
2. Zadanie 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III.
3. Zadanie 3 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.

2. Opis Przedmiotu Zamówienia.

Zakres nadzoru inwestycyjnego obejmuje nadzór do budowy następujące ilości sieci:

Zadanie 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mrowiny – Etap II”. - budowa w trakcie realizacji.

A/ Sieć kanalizacji sanitarnej
Studnie Ø1500 - 2 szt.
Studnie Ø1000 - 47 szt.
Studnie Ø425 - 52 szt.
przepompownia - 1 szt.
kanalizacji grawitacyjnej o średnicy Ø 160 - 759,4 mb, - wykonano 441,52m
kanalizacji grawitacyjnej o średnicach Ø 200 - 1283,7 mb, - wykonano 961,6m
kanalizacji grawitacyjnej o średnicach Ø 400 - 17,25 mb,
rurociągów tłocznych PE o średnicy Ø 110 – 33,0 mb,
rurociągów tłocznych PE o średnicy Ø 225 - 30 mb,

ww. pozycje zrealizowane na poziomie 68%

B/ Sieć wodociągowa
wodociąg Ø 250 - 646,7 mb, - wykonano 573,3m
wodociąg Ø 225 – 646,7 mb, - wykonano 0
wodociąg Ø 160 - 807,6 mb, - wykonano 807,6m
wodociąg Ø 90 - 73,85 mb, - wykonano 51,3m
wodociąg Ø 63 - 39,45 mb, - wykonano 40,6m
wodociąg Ø 50 - 53,2 mb, - wykonano 53,2m
wodociąg Ø 32 - 373,5 mb, - wykonano 373,5m

ww. pozycje zrealizowane na poziomie 83,2%

C/ Sieć kanalizacji deszczowej
Studnie Ø1200 - 47 szt.
Studnie Ø 500 - 56
wpusty deszczowe 56 szt.
kanalizacji grawitacyjnej o średnicy Ø 200 - 398,8 mb, - wykonano 0
kanalizacji grawitacyjnej o średnicach Ø 315 - 184,55 mb, - wykonano 200,1m
kanalizacji grawitacyjnej o średnicach Ø 400 - 633,25 mb - wykonano 166,6m

ww. pozycje zrealizowane na poziomie 30,1 %

D/ Roboty drogowe.

Odbudowa podbudowy i nawierzchni drogi gminnej w Mrowinach – 7 881,2 m².
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm – 306,72 m².
Krawężniki betonowe wystające, obniżone, wtopione o wymiarach 15x30 cm – 2474,7 mb.
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm – 154,2 mb.

W całości do wykonania

Termin realizacji:
- 2019 rok, wartość robót - 2 431 000,00 zł,
- 2020 rok, wartość robót - 2 431 390,52 zł,

Ogólne zaawansowane robót tj. ww pozycji na poziomie 58%

Zadanie 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mrowiny – Etap III.”

A/ Sieć kanalizacji sanitarnej
Studnie Ø1200 2 szt.
Studnie Ø1000 210 szt.
Studnie Ø 425 166 szt.
przepompownia - 5 szt. P- 2, P - 3, P - 4, P - 5, P - 6,
kanalizacji grawitacyjnej o średnicy Ø 160 – 2 162,7 mb,
kanalizacji grawitacyjnej o średnicach Ø 200 – 6 497,9 mb,
rurociągów tłocznych PE o średnicy Ø 50 – 74,14 mb,
rurociągów tłocznych PE o średnicy Ø 63 – 111,7 mb,
rurociągów tłocznych PE o średnicy Ø 75 – 790,25 mb,
rurociągów tłocznych PE o średnicy Ø 90 – 331,1 mb,

B/ Sieć kanalizacji deszczowej – usuniecie kolizji
Studnie murowane dwukanałowe - 11 szt.
kanalizacji grawitacyjnej o średnicach Ø 315 – 260,0 mb,

C/ Roboty drogowe.
Odbudowa podbudowy i nawierzchni drogi KR 1 w Mrowinach – 2 141,26 m².
Odtworzenie nawierzchni drogi Powiatowej w Mrowinach – 2 900,0 m².

D/ Sieć wodociągowa
wodociąg Ø 160 – 1 241,7 mb,
wodociąg Ø 110 – 387,7 mb,
wodociąg Ø 90 – 215,35 mb,
wodociąg Ø 63 - 26,85 mb,
przyłącza wodociągowe Ø 50 – 236,2 mb,
przyłącza wodociągowe Ø 40 – 133,0 mb,
przyłącza wodociągowe Ø 32 – 262,0 mb,

Termin realizacji:
2020 rok, wartość robót - 3 869 000,00 zł,
2021 rok, wartość robót - 3 869 904,71 zł.

Zadanie 3 „Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Słowiańskiej w Żarowie”.

A/ Sieć kanalizacji sanitarnej
Studnie Ø 1200 - 19 szt.
przepompownia - 1 szt.
kanalizacji grawitacyjnej o średnicy Ø 160 – 151,6 mb,
kanalizacji grawitacyjnej o średnicach Ø 500 – 474,5 mb,
rurociągów tłocznych PE o średnicy Ø 160 – 14,0 mb,

B/ Sieć wodociągowa
wodociąg Ø 315 - 407,95 mb,
wodociąg Ø 90 – 25,0 mb,
wodociąg Ø 50 – 6,0 mb,
wodociąg Ø 32 – 115,0 mb,

C/ Roboty drogowe.
Odbudowa podbudowy i nawierzchni drogi gminnej w ul. Słowiańskiej – 2 826,0 m².

D/ Termin realizacji:
- 2021 rok, wartość robót - 2 269 822,31 zł

2.1. Wartość inwestycji po wyłonieniu wykonawców – 15 474 493,64 zł.

3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

a/ przygotowanie i organizacja procesu budowlanego,
b/ przekazanie wykonawcom kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy,
c/ nadzór inwestorski przy realizacji Inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepi-sami ustawy Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami oraz doświadczenie w projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie wprowadzania zmian w przypadkach niezbędnych dla terminowego wykonania robót budowlanych,
d/ nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem przepisów przeciwpo-żarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników
e/ procesu realizacji Inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowla-ne i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji,
f/ prowadzenie narad roboczych na terenie budowy Inwestycji,
g/ przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego Inwestycji oraz doko-nanie odbioru końcowego Inwestycji,
h/ uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień oraz stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwesty-cyjnego;
i/ przekazanie Inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym zdatnym do rozpoczęcia użytkowania,
j/ archiwizacja korespondencji i dokumentacji, a następnie przekazanie ich Inwestorowi Bezpośredniemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji lub rozwiązaniu niniejszej umowy.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

4.1. Posiadać uprawnienia i doświadczenie do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty,
4.1.1. Do oferty cenowej dołączą odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
4.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.
4.3. Wykonawca musi spełniać warunek 3 wizyt na budowie w ciągu tygodnia.
4.4. Dysponować do realizacji niniejszego zamówienia osoby uprawnione do kontroli i nadzoru w branży sanitarnej, drogowej i elektrycznej .

5. Termin realizacji zamówienia.

5.1. Zakończenie prac nadzoru inwestycyjnego Zadanie 1 – termin planowany 30.06.2020 r.
5.2. Zakończenie prac nadzoru inwestycyjnego Zadanie 2 – termin planowany 30.06.2021 r.
5.3. Zakończenie prac nadzoru inwestycyjnego Zadanie 3 – termin planowany 30.06.2021 r.
6. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena brutto za całość wykonanych usług - waga 100 %

7. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty.

a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącego złącznikiem do niniejszego zapytania oferty.
b) oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub e-mailem na adres: p.neczaj@um.zarow.pl, oferty w formie elektronicznej należy przesłać w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej oferty.
c) Termin złożenia oferty do dnia 25.11.2019 godzina 15:30.
Osoby do kontaktu: Piotr Neczaj – inspektor ds. remontów i inwestycji tel. /74/ 8580 591 wew. 312

Ogłoszenia:

  1. Wybór oferty (27.11.2019 13:04)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 20.11.2019 10:58
Dokument oglądany razy: 136
Nie podlega Ustawie