bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zagospodarowanie 1 Mg odpadów o kodzie 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty na zagospodarowanie 1 Mg odpadów o kodzie 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji, na Waszej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych z cmentarzy komunalnych w Żarowie i Wierzbnej:

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
- odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów o kodzie 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji, na Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
UWAGA!!! Należy założyć, że szacunkowa ilość odpadów o kodzie 20 02 03 transportowana ewentualnie na zlecenie Gminy Żarów, wyniesie około 200 Mg rocznie (według danych za ostatnie 12 miesięcy).

3. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania prac.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:
a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącej załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego,
b/ W ofercie cenowej należy podać koszt brutto zagospodarowania 1 Mg. ww. odpadów.
c/ ofertę należy złożyć w terminie do 25.11.2019 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego (data wpływu do Zamawiającego do 25.11.2019 r. godz. 1530), faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres t.kuska@um.zarow.pl. Wymagana data wpływu 25.11.2019 r. godz. 15:30

6. Osoby do kontaktu: Tomasz Kuska – inspektor ds. gospodarki komunalnej tel. 74 8580 591 wew. 334.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 30.10.2019 11:10
Dokument oglądany razy: 57
Nie podlega Ustawie