bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Imbramowice - etap I

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

1. Gmina Żarów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Imbramowice - etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Żarów (w tym: Wykonanie oświetlenia w sołectwie Imbramowice – 10 000,00zł FS; Wykonanie oświetlenia ulicznego w Mrowinach m.in.. na ul. Sportowej i ul. Leśnej – 12 000,00zł FS; Wykonanie oświetlenia we wsi Siedlimowice – 3 000,00zł FS; Wykonanie oświetlenia we wsi Wierzbna – 5 000,00zł FS)”, zgodnie z dokumentacją autorstwa Biura Projektowego „WP PROJEKT” Przemysław Woch.

2. Zakres prac obejmuje:
2.1. budowę kompletnego oświetlenia ulicznego w kolorze oliwkowym, tj. ustawienie i montaż 1 (jednego) słupa oświetleniowego SC2 (słupy SC1 i SC3 wyłączono z zakresu) typu ROSA SAL-9 z wysięgnikiem l = 0,5m, na fundamencie typu B-71 z oprawami oświetleniowymi typu LED Luxon Cordoba 77W,
2.2. budowę rozdzielnicy nN RS,
2.3. odtworzenie nawierzchni,
2.4. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

3. W ramach umowy Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji oraz 24-miesięcznej rękojmi.

4. Termin realizacji zamówienia: do 23 grudnia 2019r. (jednak nie wcześniej niż przed wybudowaniem złącza kablowo-pomiarowego przez TAURON DYSTRYBUCJA).

5. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- najniższa cena brutto za wykonanie usługi - kpl - waga 100 %

6. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty :
1) wyceny należy dokonać na podstawie przedmiaru robót, stanowiącego zał. nr 2 do zapytania ofertowego z uwzględnieniem kosztów nieujętych w przedmiarze a niezbędnych do realizacji zadania,
2) ofertę należy złożyć w formie pisemnej, zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 1),
3) do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy,
4) ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74/306 73 31 lub e-mailem na adres a.goluch@um.zarow.pl. Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.

7. Termin złożenia oferty - do 24 października 2019 r. do godz. 15:00.

8. Osoby do kontaktu: Agnieszka Gołuch, Referent ds. remontów, tel. 74/ 306 73 05.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 16.10.2019 12:42
Dokument oglądany razy: 105
Nie podlega Ustawie