bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.01.2018 07:50 z powodu:

archiwum

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie w związku z realizacją projektu systemowego „WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do współpracy: DORADCĘ ZAWODOWEGO

Nie podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Warunki współpracy: umowa cywilno-prawna

Termin i godziny realizacji:
72 godziny dydaktyczne z podziałem na:
15.04.2013 r. – 30.04.2013 r. – 24 h dydaktyczne (z wyjątkiem 22 – 23.04.2013 r.)
01.07.2013 r. – 12.07.2013 r. – 24 h dydaktyczne
12.11.2013 r. – 30.11.2013 r. – 24 h dydaktyczne
Zajęcia indywidualne powinny zostać przeprowadzone w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 18.00

Zakres obowiązków:
I. Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu:
1. Indywidualne doradztwo zawodowe przed rozpoczęciem działań projektowych w wymiarze 1 spotkanie x 2 godziny dydaktyczne (1 godzina = 45 minut). Zakres doradztwa:
- opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
- określenie profilu zawodowego uczestnika/czki, jego/jej słabych i mocnych stron,
- wytyczenie ścieżki rozwoju zawodowego.
Planowany termin realizacji: 15.04.2013 r. – 30.04.2013 r.
Łączna planowana liczba uczestników: 12 osób
Łączna liczba godzin: 24 godziny dydaktyczne (12 osób x 2 godz.).
2. Indywidualne doradztwo zawodowe w trakcie działań projektowych w wymiarze 1 spotkanie x 2 godziny. Zakres doradztwa:
- monitorowanie rozwoju zawodowego i stopnia realizacji Indywidualnego Planu Działania
- opracowanie CV
- ewentualne wdrożenie instrumentów zaradczych
Planowany termin realizacji: 01.07.2013 r. – 12.07.2013 r
Łączna planowana liczba uczestników: 12 osób
Łączna liczba godzin: 24 godziny dydaktyczne (12 osób x 2 godz.).
3. Indywidualne doradztwo zawodowe po zakończeniu działań projektowych w wymiarze 1 spotkanie x 2 godziny. Zakres doradztwa:
- podsumowanie udzielonego wsparcia i stopnia realizacji Indywidualnego Planu Działań,
- wytyczenie kierunku rozwoju zawodowego w okresie po zakończeniu realizacji projektu
Planowany termin realizacji: 12.11.2013 r. – 30.11.2013 r.
Łączna planowana liczba uczestników: 12 osób
Łączna liczba godzin: 24 godziny dydaktyczne (12 osób x 1 godz.).
II. Opracowanie materiałów dydaktycznych w wersji papierowej dla uczestników warsztatów oraz realizatora projektu.
III. Prowadzenie dokumentacji projektowej: listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów dydaktycznych, dziennik zajęć.
IV. Sporządzenie raportu końcowego ze zrealizowanych zajęć, przekazanie realizatorowi projektu dokumentów opracowanych w trakcie spotkań, w tym m.in. Indywidualny Plan Działania oraz CV każdego z uczestników.
Prowadzona dokumentacja powinna zawierać logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej z odwołaniem do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informację o współfinansowaniu tj. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Grupa docelowa: zajęcia indywidualne skierowane są do 12 uczestników projektu systemowego „WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową” (osoby bezrobotne bądź nieaktywne zawodowo, w tym niepełnosprawne)

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe magisterskie lub inne równoważne, których program studiów obejmował przygotowanie w zakresie poradnictwa zawodowego albo doradztwa personalnego bądź ukończone studia podyplomowe lub kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego,
- posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku doradcy zawodowego lub doradcy personalnego w publicznych służbach zatrudnienia.
- doświadczenie w prowadzeniu spotkań indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Wymagane dokumenty:
- CV
- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane kwalifikacje
- oferta cenowa (zał. nr 1)
- przedłożenie w składanej ofercie programu zajęć, określającego szczegółowy zakres tematyczny, wstępny harmonogram zajęć określający dni i godziny realizacji.

Dodatkowo:
- referencje bądź rekomendacje potwierdzające współpracę w zakresie przeprowadzania indywidualnych spotkań doradczych wraz z informacją, że usługi zostały wykonane należycie.

Kryteria wyboru oferty:
-cena, kwalifikacje oraz doświadczenie

Dokumenty należy składać w formie pisemnej (osobiście lub pocztą) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „DORADCA ZAWODOWY” w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Armii Krajowej 54, 58 -130 Żarów, pokój nr 3 do dnia 29 marca 2013 r. do godz. 15.30 (w przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu do OPS). Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 , poz. 926).”

Ogłoszenia:

  1. Wyniki zaproszenia (17.04.2013 11:10)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 18.03.2013 14:55
Dokument oglądany razy: 955
Nie podlega Ustawie