bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.07.2019 10:08, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana terminu

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta igminy Żarów oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Ogłoszenie o zamówieniu

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta igminy Żarów oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów
Numer referencyjny: R.271.15.2019

(wyciąg z ogłoszenia)

 • II.1.4) Krótki opis:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadówkomunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Żarów oraz utworzenie i prowadzeniePunktu Selektywnego Zbierania Odpadów.
  W zakresie zadania ujęto wykonanie usług zakwalifikowanych wg Wspólnego Słownika Zamówień do kategorii(kod CPV):
  90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
  90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
  90533000-2 Usługi gospodarki odpadami
  Zamawiający określa, że:
  — liczba mieszkańców Gminy Żarów wynosi: ok. 10 662 osób
  — liczba adresów nieruchomości zamieszkałych, tj. budynków wielolokalowych w których znajduje się conajmniej jeden lokal zamieszkały wynosi 249 szt. oraz budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Żarówwynosi: 1 192 szt.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
 • IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
  Data: 30/08/2019
  Czas lokalny: 08:00
 • IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
  Oferta musi zachować ważność do: 28/10/2019
 • IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
  Data: 30/08/2019
  Czas lokalny: 12:30
  Miejsce:
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.8.2019 r. o godzinie 12:30 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul.Zamkowej 2, 58-130 Żarów, POLSKA.

Do pobrania:

 1. pełna treść ogłoszenia
 2. SIWZ + Załącznik

Niniejsze ogłoszenie opublikowano w witrynie TED:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352465-2019:TEXT:PL:HTML&tabId=1
Polska-Żarów: Usługi związane z odpadami
2019/S 143-352465

Ogłoszenia:

 1. Odwołanie wniiesione przez firmę: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. (07.08.2019 15:18)
 2. Odpowiedzi na pytania wykonawców - zmiany do SIWZ (22.08.2019 12:26)
 3. Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (27.08.2019 09:29)
 4. Protokół z otwarcia ofert (09.09.2019 14:36)
 5. Wybór najkorzystniejszej oferty (20.09.2019 13:13)
Opublikował: Leszek Buchowski
Publikacja dnia: 26.07.2019 10:08
Dokument oglądany razy: 257
Podlega Ustawie