bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:41 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi - zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, unieważniony

Żarów: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012
Numer ogłoszenia: 351354 - 2011; data zamieszczenia: 25.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, woj. dolnośląskie, tel. 074 8580-591, 8580-778, 8580-4.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.zarow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012.

Ogłoszenia:

  1. Ogłoszenie o unieważnieniaiu postępowania (09.11.2011 14:17)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 25.10.2011 14:57
Dokument oglądany razy: 1006
Podlega Ustawie