bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

24.10.2019

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie Uchwały Nr XIV/85/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1-5, art. 40, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów dla którego wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania wniosków. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów - pokój 20 w godzinach pracy urzędu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na s.niedzwiecka@um.zarow.pl, w terminie do dnia 16 listopada 2019 r.

Wnioski powinny zawierać także oświadczenie (zgodę) wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 24.10.2019

Dokument oglądany razy: 60
« inne aktualności