bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

03.09.2019

Na podstawie art. 38, 74 ust 3 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r., poz. 2096) informuję, że dnia 2 września 2019 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy DN150/100/80 mm i ciśnieniu 1,6 MPa od odgałęzienia do SRP Mickiewicza w Żarowie do zasuwy liniowej Żarów w Siedlimowicach" .
Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 pokój nr 20 od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 15:30.
Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żarów w terminie 14 dni od dnia jej publicznego obwieszczenia. W przypadku zamiaru odwołania się od decyzji stronom służy prawo wystąpienia do organu o udostępnienie odpisu decyzji w formie wskazanej przez stronę.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, wsi Mrowiny i wsi Siedlimowice, na stronie internetowej www.um.zarow.pl oraz w BIP.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 03.09.2019

Dokument oglądany razy: 108
« inne aktualności