bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Żarów

10.04.2019

Na podstawie z art. 35 § 1, § 5 i art. 36 § 1 i § 2 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) Burmistrz Miasta Żarów informuję,
że wniosek z dnia 31.01.2019 r. złożony przez Pana Wojciecha Specylaka Zakład Projektowania PROJEKT, ul. Topolowa 6A, 58-310 Szczwano Zdrój – działającego z upoważnienia Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14 w sprawie wydaniawydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy DN150/100/80 mm i ciśnieniu 1,6 MPa od odgałęzienia do SRP Mickiewicza w Żarowie do zasuwy liniowej Żarów w Siedlimowicach" nie może być załatwiony w terminie ustawowym z przyczyn niezależnych od organu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak: WOOŚ.4242.165.2019.RB z dnia 5 kwietnia 2019 r. przedłużył termin wyrażenia opinii do dnia 31 maja 2019 r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla wymienionego wyżej przedsięwzięcia wydana zostanie po uzyskaniu opinii i uzgodnień organów wspołdziałających.

W związku z powyższym do czasu uzyskania uzgodnień i opinii organów współdziałających bieg terminów wydania decyzji ulega wstrzymaniu.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 10.04.2019

Dokument oglądany razy: 193
« inne aktualności