bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wyniki konsultacji projektu uchwały

20.12.2018

a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 w związku z art. 35 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Rada Miejska Uchwala Statuty jednostek pomocniczych Gminy Żarów jakimi są sołectwa.
W dniu 05 grudnia 2018 roku Burmistrz Miasta Żarów wydał Zarządzenie Nr 205/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Żarów.
Zgodnie z powyższym propozycje zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Żarów, mieszkańcy mogli wnosić za pośrednictwem drogi pocztowej na adres Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, elektronicznej lub bezpośrednio w Referacie Rozwoju Urzędu Miejskiego w Żarowie na stosownym formularzu, w terminie od 05.12.2018 do 19.12.2018 roku.
W wyznaczonym terminie wpłynął jeden formularz konsultacji, w którym proponuje się zmianę nazwy "Sołectwo Imbramowice" na "Sołectwo Imbramowice i Tarnawa". Wniosek uznany został za bezpodstawny, ponieważ konsultacje dotyczyły treści statutu sołectw, a nie możliwości zmiany nazw sołectw czy ich granic. Drugą uwagą było zastąpienie słowa "Wójt" słowem „Burmistrz" w § 15.1. w poszczególnych statutach sołectw. Błąd ten uznano za oczywistą omyłką pisarską.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 20.12.2018

Dokument oglądany razy: 129
« inne aktualności