bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wyniki konsultacji

31.10.2018

W związku z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
W dniu 15 października 2018 roku Burmistrz Miasta Żarów wydał Zarządzenie Nr 166/2018 w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, na podstawie uchwały Nr LXV/291/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Zgodnie z powyższym propozycje zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Żarów mogli wnosić za pośrednictwem drogi pocztowej na adres Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, elektronicznej lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie na stosownym formularzu, w terminie od 15 października do 29 października 2018 roku. Termin i miejsce konsultacji w formie spotkania w sprawie rocznego programu współpracy został ustalony na dzień 29 października 2018 roku, w godz. od 13:00 do 14:00, w sali nr 19, II piętro Urzędu Miejskiego w Żarowie. Żadna z organizacji pozarządowych nie wniosła uwag do w/w projektu uchwały.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 31.10.2018

Dokument oglądany razy: 183
« inne aktualności