bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Obwieszszczenie Burmistrza Miasta Żarów

07.09.2018

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 5 września 2018 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Wprowadzenie w ograniczonym zakresie robót strzałowych i zmianie warunków wydobycia Kopalni Granitu „Pożarzysko”- w celu zmniejszenia strefy oddziaływania na środowisko w terenie górniczym określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego”

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pokój nr 20, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 8oo do 1500.

Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl .

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.09.2018

Dokument oglądany razy: 279
« inne aktualności