bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Obwieszszczenie Burmistrza Miasta Żarów

30.07.2018

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/189/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 czerwca 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Łażany, gmina Żarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 sierpnia 2018r. do 28 sierpnia 2018r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarowie pod adresem: http://bip.um.zarow.pl/.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, o godz. 10.00 w pokoju nr 19 (sala narad).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
11 września 2018 r. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Żarowa na adres Urząd Miejski
w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 21 ust. 2, art. 23, art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam:
o zamieszczeniu danych o ww. projekcie planu, a także o prognozie oddziaływania na środowisko i opracowaniu ekofizjograficznym oraz opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
że ww. projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu,
o którym mowa wcześniej.
Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektu należy składać do dnia 11 września 2018r.: na piśmie do Burmistrza Żarowa, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów w godzinach otwarcia Urzędu oraz drogą elektroniczną na adres: burmistrz@um.zarow.pl opatrzone tematem: „mpzp Łażany” bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Żarowa.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 30.07.2018

Dokument oglądany razy: 238
« inne aktualności