bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie Burmistrza Miasta

30.05.2018

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów
(działki o nr 503/2, 503/3, 503/4)

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dna 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r., poz. 1405 ) oraz uchwały Nr XL/314/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów,

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 01 czerwca 2018 r. do 21 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w godz. od 800 do 1500 (pokój nr 20).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu
21 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, o godz. 1400 (sala narad pokój nr 19).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarów z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2018 r.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 30.05.2018

Dokument oglądany razy: 242
« inne aktualności