bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Żarów

Gmina Żarów
Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

tel. 748580 084, fax 74 8580 778

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7.30-15.30
wtorek - 8.00-16.00

Kasa urzędu zamykana jest codziennie o 15.00
- za wyjątkiem wtorku - 15.30

Konto urzędu

BZWBK S.A. oddział w Żarowie
98 1090 2369 0000 0006 0201 9446

Herb

Burmistrz Miasta - Leszek Michalak
burmistrz@um.zarow.pl

Zastępca Burmistrza - Grzegorz Osiecki
g.osiecki@um.zarow.pl

Sekretarz - Sylwia Pawlik
sekretarz@um.zarow.pl

Skarbnik - Renata Dawlewicz
skarbnik@um.zarow.pl


Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na WNIOSEK.


Opublikowanie powyżej adresów e-mail nie oznacza upoważnienia dla kogokolwiek do przesyłania pod te adresy jakiejkolwiek informacji handlowej, w tym również zapytań o zgodę na przesłanie informacji handlowej.

Przesłanie jakiejkolwiek informacji czy zapytania o charakterze handlowym bez wyraźnego uzgodnienia, będziemy traktować jako naruszenie prawa i zgłaszane będą odpowiednie wnioski do organów ściagnia.


Aktualności

Informacja o wyborze Partnera do realizacji projektu

20.09.2016

Działając zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki sponości finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ( Dz. U. Z 2014 poz. 1146) informuję, że do wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Konkursu nr RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16 dotyczącego projektów w ramach Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW spośród 73 złożonych ofert na Partnera projektu wybrane zostały...

Zawiadomienie

20.09.2016

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19 września 2016 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: NiGP.6220.11.2016 dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa wodociągu tranzytowego ze stacji uzdatniania wody w Kalnie do sieci wodociągowej w ulicy Słowiańskiej w Żarowie.”

Rozstrzygnięcie konkursu na wolne stanowisko

13.09.2016

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2
Stanowisko urzędnicze: ds. remontów
Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej sprawdzającej wiedzę z zakresu stanowiska Komisja Konkursowa postanowiła zarekomendować Burmistrzowi Miasta Żarów kandydatkę Panią Agnieszkę Gołuch zam. Świdnica. W ocenie komisji kandydatka spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko urzędnicze oraz posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu przedmiotowego stanowiska.

Nabór na opienkunów

12.09.2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie ponawia nabór na opiekuna dla dzieci prowadzącego systematyczne pozalekcyjne zajęcia tematyczne w 2016 r. w Grupie zajęciowej „Słoneczko” w Kalnie „Euroclub” w Siedlimowicach oraz „Jagódki” w Wierzbnej

Nabór na wolne stanowisko

05.09.2016

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Kierownik basenu krytego – 1 etatOpublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 09.03.2016
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 31.08.2011
Dokument oglądany razy: 317 933