bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Żarów

Gmina Żarów
Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

tel. 748580 084, fax 74 8580 778

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7.30-15.30
wtorek - 8.00-16.00

Kasa urzędu zamykana jest codziennie o 15.00
- za wyjątkiem wtorku - 15.30

Konto urzędu

BZWBK S.A. oddział w Żarowie
98 1090 2369 0000 0006 0201 9446

Herb

Burmistrz Miasta - Leszek Michalak
burmistrz@um.zarow.pl

Zastępca Burmistrza - Grzegorz Osiecki
g.osiecki@um.zarow.pl

Sekretarz - Sylwia Pawlik
sekretarz@um.zarow.pl

Skarbnik - Renata Dawlewicz
skarbnik@um.zarow.pl


Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na WNIOSEK.


Opublikowanie powyżej adresów e-mail nie oznacza upoważnienia dla kogokolwiek do przesyłania pod te adresy jakiejkolwiek informacji handlowej, w tym również zapytań o zgodę na przesłanie informacji handlowej.

Przesłanie jakiejkolwiek informacji czy zapytania o charakterze handlowym bez wyraźnego uzgodnienia, będziemy traktować jako naruszenie prawa i zgłaszane będą odpowiednie wnioski do organów ściagnia.


Aktualności

Podstawowa wysokość dotacji i statystyczna liczba dzieci

20.03.2017

Na podstawie art. 78e ust. 1 i 89d ust. 1 ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z póżn. zm.) ogłasza się:...

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Żarów

13.03.2017

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. 353 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości że w dniu 8 marca 2017 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję znak: NiGP.6220.16.2016 o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa zbiorników wody o pojemności łącznej V=2000 m3 wraz z budynkiem technicznym na Górze Krukowskiej oraz infrastrukturą techniczną na terenie WSSE w Żarowie."

Zawiadomienie

06.03.2017

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. 353 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości że w dniu 2 marca 2017 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję znak: NiGP.6220.17.2016 o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Punkt naprawy i konserwacji taboru kolejowego oraz rozbiórki elementów metalowych w postaci maszyn i konstrukcji stalowych" w Żarowie.

Wyniki naboru na stanowisko dyrektora GCKiS

02.03.2017

Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej sprawdzającej wiedzę z zakresu stanowiska oraz proponowanej koncepcji działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, Komisja Konkursowa postanowiła zarekomendować Burmistrzowi Miasta Żarów kandydaturę Pana Tomasza Pietrzyka zam. w Świdnicy na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.
Kandydat spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie na w/w stanowisko oraz posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu przedmiotowego stanowiska.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

02.03.2017

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Mrowiny, gm. ŻarówOpublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 09.03.2016
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 31.08.2011
Dokument oglądany razy: 359 786