bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Żarów

Gmina Żarów
Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

tel. 748580 084, fax 74 8580 778

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7.30-15.30
wtorek - 8.00-16.00

Kasa urzędu zamykana jest codziennie o 15.00
- za wyjątkiem wtorku - 15.30

Konto urzędu

BZWBK S.A. oddział w Żarowie
98 1090 2369 0000 0006 0201 9446

Herb

Burmistrz Miasta - Leszek Michalak
burmistrz@um.zarow.pl

Zastępca Burmistrza - Grzegorz Osiecki
g.osiecki@um.zarow.pl

Sekretarz - Sylwia Pawlik
sekretarz@um.zarow.pl

Skarbnik - Renata Dawlewicz
skarbnik@um.zarow.pl


Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na WNIOSEK.


Opublikowanie powyżej adresów e-mail nie oznacza upoważnienia dla kogokolwiek do przesyłania pod te adresy jakiejkolwiek informacji handlowej, w tym również zapytań o zgodę na przesłanie informacji handlowej.

Przesłanie jakiejkolwiek informacji czy zapytania o charakterze handlowym bez wyraźnego uzgodnienia, będziemy traktować jako naruszenie prawa i zgłaszane będą odpowiednie wnioski do organów ściagnia.


Aktualności

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

25.08.2016

Na podstawie art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 23) w związku z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) zawiadamiam, że w dniu 24.08.2016 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał postanowienie znak: NiGP.6220.11.2016 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wodociągu tranzytowego ze stacji uzdatniania wody do sieci wodociągowej w ulicy Słowiańskiej w Żarowie”.

Obwieszczenie o wydanej decyzji

24.08.2016

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23 sierpnia 2016 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję umarzającą w całości postępowanie administracyjne...

Wyniki naboru na wolne stanowisko

23.08.2016

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2
Stanowisko urzędnicze: ds. remontów
W wyniku przeprowadzonego naboru nie wyłoniono kandydata na powyższe stanowisko.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

04.08.2016

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie

30.07.2016

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 26 lipca 2016 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał odmowną decyzję dla przedsięwzięcia pn.:

„Wprowadzenie w ograniczonym zakresie robót strzałowych i zmianie warunków wydobycia Kopalni Granitu „Pożarzysko”- w celu zmniejszenia strefy oddziaływania na środowisko w terenie górniczym określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego” na części działek o numerach ewidencyjnych: 81, 82, 83/2 i 83/4 obręb 0012- Pożarzysko o powierzchni 1,98 ha, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 09.03.2016
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 31.08.2011
Dokument oglądany razy: 311 146