bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Żarów

Gmina Żarów
Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

tel. 748580 084, fax 74 8580 778

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7.30-15.30
wtorek - 8.00-16.00

Kasa urzędu zamykana jest codziennie o 15.00
- za wyjątkiem wtorku - 15.30

Konto urzędu

BZWBK S.A. oddział w Żarowie
98 1090 2369 0000 0006 0201 9446

Herb

Burmistrz Miasta - Leszek Michalak
burmistrz@um.zarow.pl

Zastępca Burmistrza - Grzegorz Osiecki
g.osiecki@um.zarow.pl

Sekretarz - Sylwia Pawlik
sekretarz@um.zarow.pl

Skarbnik - Renata Dawlewicz
skarbnik@um.zarow.pl


Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na WNIOSEK.


Opublikowanie powyżej adresów e-mail nie oznacza upoważnienia dla kogokolwiek do przesyłania pod te adresy jakiejkolwiek informacji handlowej, w tym również zapytań o zgodę na przesłanie informacji handlowej.

Przesłanie jakiejkolwiek informacji czy zapytania o charakterze handlowym bez wyraźnego uzgodnienia, będziemy traktować jako naruszenie prawa i zgłaszane będą odpowiednie wnioski do organów ściagnia.


Aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administarcyjnego

10.01.2017

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust.1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) zawiadamiam, że w dniu 29.12.2016 r., na wniosek Pana Marka Stokłosy działającego z pełnomocnictwa Inwestora: PLUTONE Sp. z o.o., ul. Wiosenna 14/2, 50-017 Wrocław...

Obwieszczenie

04.01.2017

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 30 grudnia 2016 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: NiGP.6220.13.2016 dla przedsięwzięcia pn.:

„Wzrost konkurencyjności i wydajności przedsiębiorstwa poprzez powiększenie parku maszynowego” - Steel.S Poland Sp. z o. o. ul. Fabryczna 2 w Żarowie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

22.12.2016

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mikoszowa, gmina Żarów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

22.12.2016

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kruków, gmina Żarów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

22.12.2016

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoOpublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 09.03.2016
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 31.08.2011
Dokument oglądany razy: 345 146