bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Żarów

Gmina Żarów
Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

tel. 748580 084, fax 74 8580 778

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7.30-15.30
wtorek - 8.00-16.00

Kasa urzędu zamykana jest codziennie o 15.00
- za wyjątkiem wtorku - 15.30

Konto urzędu

BZWBK S.A. oddział w Żarowie
98 1090 2369 0000 0006 0201 9446

Herb

Burmistrz Miasta - Leszek Michalak
burmistrz@um.zarow.pl

Zastępca Burmistrza - Grzegorz Osiecki
g.osiecki@um.zarow.pl

Sekretarz - Sylwia Pawlik
sekretarz@um.zarow.pl

Skarbnik - Renata Dawlewicz
skarbnik@um.zarow.pl


Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na WNIOSEK.


Opublikowanie powyżej adresów e-mail nie oznacza upoważnienia dla kogokolwiek do przesyłania pod te adresy jakiejkolwiek informacji handlowej, w tym również zapytań o zgodę na przesłanie informacji handlowej.

Przesłanie jakiejkolwiek informacji czy zapytania o charakterze handlowym bez wyraźnego uzgodnienia, będziemy traktować jako naruszenie prawa i zgłaszane będą odpowiednie wnioski do organów ściagnia.


Aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administarcyjnego

18.10.2016

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. 2016 r., poz. 23) w związku z art. 73 ust.1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.353) zawiadamiam, że w dniu 12.10.2016 r., na wniosek Pana Wojciecha Reutta przedstawiciela Steel.S Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Żarowie przy ul. Fabrycznej 2

Zaproszenie do konsultacji

10.10.2016

W związku z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 239), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Nabór na opienkunów

03.10.2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie ponawia nabór na opiekuna dla dzieci prowadzącego systematyczne pozalekcyjne zajęcia tematyczne w 2016 r. w Grupie zajęciowej „Słoneczko” w Kalnie „Euroclub” w Siedlimowicach oraz „Jagódki” w Wierzbnej

Informacja o wyborze Partnera do realizacji projektu

20.09.2016

Działając zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki sponości finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ( Dz. U. Z 2014 poz. 1146) informuję, że do wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Konkursu nr RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16 dotyczącego projektów w ramach Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW spośród 73 złożonych ofert na Partnera projektu wybrane zostały...

Zawiadomienie

20.09.2016

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19 września 2016 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: NiGP.6220.11.2016 dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa wodociągu tranzytowego ze stacji uzdatniania wody w Kalnie do sieci wodociągowej w ulicy Słowiańskiej w Żarowie.”Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 09.03.2016
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 31.08.2011
Dokument oglądany razy: 325 550