bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Żarów

Gmina Żarów
Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

tel. 748580 084, fax 74 8580 778

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7.30-15.30
wtorek - 8.00-16.00

Kasa urzędu zamykana jest codziennie o 15.00
- za wyjątkiem wtorku - 15.30

Konto urzędu

BZWBK S.A. oddział w Żarowie
98 1090 2369 0000 0006 0201 9446

Herb

Burmistrz Miasta - Leszek Michalak
burmistrz@um.zarow.pl

Zastępca Burmistrza - Grzegorz Osiecki
g.osiecki@um.zarow.pl

Sekretarz - Sylwia Pawlik
sekretarz@um.zarow.pl

Skarbnik - Renata Dawlewicz
skarbnik@um.zarow.pl


Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na WNIOSEK.


Opublikowanie powyżej adresów e-mail nie oznacza upoważnienia dla kogokolwiek do przesyłania pod te adresy jakiejkolwiek informacji handlowej, w tym również zapytań o zgodę na przesłanie informacji handlowej.

Przesłanie jakiejkolwiek informacji czy zapytania o charakterze handlowym bez wyraźnego uzgodnienia, będziemy traktować jako naruszenie prawa i zgłaszane będą odpowiednie wnioski do organów ściagnia.


Aktualności

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego

30.11.2017

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego niżej wymienionych uchwał oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią: Uchwały nr XXXVIII/1255/17 i XL/1330/17...

Wyniki konsultacji

31.10.2017

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Podstawowa wysokość dotacji i statystyczna liczba dzieci

24.10.2017

Na podstawie art. 78e ust. 1 i 89d ust. 1 ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z póżn. zm.) ogłasza się: ...

Uchwała Zarządu Województwa

10.10.2017

Uchwała w sprawie przedłużenia terminu skłądania uwag i wniosków do projektów uchwał w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

04.10.2017

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29 września 2017 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa i przebudowa Fabryki Yagi Poland Factory Sp. z o. o. w zakresie części produkcyjnej, biurowej, socjalnej i technicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" działki nr 906/8, 893/7 obręb 0001 ŻarówOpublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 09.03.2016
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 31.08.2011
Dokument oglądany razy: 444 377